top of page

Services

Poojas

Bheemarathashanti ( 70th Birthday ), Bhoomi Pooja, Grahapravesha Pooja, Lakshmi Pooja, Rudrabhishekham Pooja, Rudraekadashi Pooja, Satyanarayana Pooja, Shashtiabtha Pooja ( 60th Birthday ), Shrardham.

Havans / Homams

Ayusha Homam, Dhanvantari Homam, Ganapathi Homam, Gayathri Homam, Haridra Ganapathi Homam, Lakshmi Kubera Homam, Mrurthunjaya Homam, Navagraha Homam, Santhana Gopala Krisha Homam, Sudarshana Homam, Swayamvara Parvathi Homam.

Samskaras

Anna Prashnam, Aparna Samskaras, Jatkarma, Seemantham / Baby Shower, Uupanayana, Vivaham / Wedding.

Please reload

bottom of page